Nakanosawa

Arakawa Yoichi

Honda Hiroshi

Honda Nobuo

Isokawa Morio

Iwamoto Yoshizo

Kakizaki Fumio

Saito Tokuju

Sanpei Haruo

Seya Juji

Seya Koji

Watanabe Choichiro