Hijiori-Kei

Kobayashi Sadao

Okuyama Kuraji

Sato Bunkichi

Sato Eihiro

Sato Fumio

Sato Jyunosuke

Sato Kiku

Sato Minosuke

Sato, Shoichi

Sato, Ushizo

Sato, Yusuke

Suzuki Seiichi

Yoshino Seiji