Традиционные Kokeshi

Kobayashi Sadao

Tayama Izumi

Saito Tokuju

Sanpei Haruo

Seya Juji

Seya Koji

Watanabe Choichiro

HANAMAKI

Matsumoto Tsuruji

Saito Hitoshi-saku

Sasaki, Kakuhei

Sato, Eikichi

Sato Makoto

Sato Tadao

Takahashi Kinzo

Iwamoto Yoshizo

Kakizaki Fumio

Isokawa Morio

Okuyama Kuraji

Kitayama Kenichi

Sato Bunkichi

Sato Eihiro

Sato Fumio

Sato Jyunosuke

Sato Kiku

Sato Minosuke

Sato, Shoichi

Sato, Ushizo

Sato, Yusuke

Suzuki Seiichi

Yoshino Seiji

Abe Heishiro

Igawa Takematsu

Kominami Saburo

Honda Nobuo

Miharu Fumio

Miyahara Taiji

Ogura Kyutaro

Ogura Shogo

Onodera Jyuichi

Onodera Koraku

Onodera Masanori

Sasaki Haruo

Sato Shuichi

Suzuki Kotaro

Takahashi Hisamune

Takahashi Yuji

Arakawa Yoichi

Honda Hiroshi